คลังแผนที่

การจัดเรียง

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย ณ เดือนกันยายน

01 ธันวาคม 2566 11

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะในประเทศไทย ณ เดือนกันยายน

01 ธันวาคม 2566 2

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ณ เดือนกันยายน

01 ธันวาคม 2566 0

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศไทย ณ เดือนกันยายน

01 ธันวาคม 2566 1

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย ณ เดือนกันยายน

01 ธันวาคม 2566 3

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย ณ เดือนกันยายน

01 ธันวาคม 2566 14

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพในประเทศไทย ณ เดือนกันยายน

01 ธันวาคม 2566 0

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศไทย ณ เดือนกันยายน

01 ธันวาคม 2566 1

แผนที่ศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทย (2566)

31 ตุลาคม 2566 400

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานเชื้อเพลิงชีวภาพ 2566

16 มีนาคม 2566 122

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานทดแทน 2564

15 มีนาคม 2566 19

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซชีวภาพ 2564

15 มีนาคม 2566 15

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากชีวมวล 2564

15 มีนาคม 2566 48

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2564

15 มีนาคม 2566 32

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากขยะ 2564

15 มีนาคม 2566 20

แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม ปี 2563

02 มีนาคม 2566 4841

การรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศไทย ปี 2565

13 มกราคม 2566 1340

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากขยะ 2563

22 กรกฏาคม 2565 5

แผนที่โรงงานผลิตไบโอดีเซล 2563

22 กรกฏาคม 2565 14

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานทดแทน 2563

22 กรกฏาคม 2565 7

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซชีวภาพ 2563

22 กรกฏาคม 2565 9

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากชีวมวล 2563

22 กรกฏาคม 2565 10

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2563

22 กรกฏาคม 2565 6

แผนที่โรงงานผลิตเอทานอล 2563

22 กรกฏาคม 2565 9

โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อกำจัดของเสียเศษอาหาร

22 กรกฏาคม 2565 11

โครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

22 กรกฏาคม 2565 24

โครงการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งสถานีผลิตพลังงานสีเขียว (DGG) วิสาหกิจพลังงานทดแทนชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

22 กรกฏาคม 2565 9

โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน

22 กรกฏาคม 2565 14

แผนที่โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 2563

22 กรกฏาคม 2565 24

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537