คลังแผนที่

การจัดเรียง

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์

03 พฤษภาคม 2567 47

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะในประเทศไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์

03 พฤษภาคม 2567 27

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์

03 พฤษภาคม 2567 4

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์

03 พฤษภาคม 2567 5

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์

03 พฤษภาคม 2567 63

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพในประเทศไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์

03 พฤษภาคม 2567 21

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์

03 พฤษภาคม 2567 21

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์

03 พฤษภาคม 2567 15

แผนที่แสดงศักยภาพชีวมวลจากไม้ยางพาราเชิงพลังงาน ที่ประเมินจากแผนโค่นไม้ยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2567

21 ธันวาคม 2566 1004

แผนที่ศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทย (2566)

31 ตุลาคม 2566 1287

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานเชื้อเพลิงชีวภาพ 2566

16 มีนาคม 2566 190

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานทดแทน 2564

15 มีนาคม 2566 29

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซชีวภาพ 2564

15 มีนาคม 2566 22

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากชีวมวล 2564

15 มีนาคม 2566 74

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2564

15 มีนาคม 2566 51

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากขยะ 2564

15 มีนาคม 2566 33

แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม ปี 2563

02 มีนาคม 2566 9587

การรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศไทย ปี 2565

13 มกราคม 2566 2346

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากขยะ 2563

22 กรกฏาคม 2565 7

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานทดแทน 2563

22 กรกฏาคม 2565 11

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซชีวภาพ 2563

22 กรกฏาคม 2565 12

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากชีวมวล 2563

22 กรกฏาคม 2565 23

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2563

22 กรกฏาคม 2565 12

แผนที่โรงงานผลิตไบโอดีเซล 2563

22 กรกฏาคม 2565 19

แผนที่โรงงานผลิตเอทานอล 2563

22 กรกฏาคม 2565 15

แผนที่โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 2563

22 กรกฏาคม 2565 48

โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อกำจัดของเสียเศษอาหาร

22 กรกฏาคม 2565 19

โครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

22 กรกฏาคม 2565 35

โครงการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งสถานีผลิตพลังงานสีเขียว (DGG) วิสาหกิจพลังงานทดแทนชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

22 กรกฏาคม 2565 22

โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน

22 กรกฏาคม 2565 17

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537