ไฟฟ้า การรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศไทย ปี 2565 13 มกราคม 2566   2,575   พัชรินทร์ ใจเสงี่ยม ชีวมวล ราคาชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวล

               ในปี 2565 กลุ่มชีวมวล กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน  พพ. ได้รวบรวมข้อมูลการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล และให้การซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลเปิดกว้างยิ่งขึ้น   ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้น โดยได้จากโรงไฟฟ้าที่ตอบแบบสอบถามกลับมาเท่านั้น 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีความละเอียดด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

650103 ข้อมูลการรับซื้อชีวมวล.pdf ขนาด: 0.273 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 187

Biomass_Powerall_A1.pdf ขนาด: 86.676 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 151

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537