คลังแผนที่

การจัดเรียง

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม

27 มีนาคม 2567 90

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม

27 มีนาคม 2567 11

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม

27 มีนาคม 2567 17

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม

27 มีนาคม 2567 3

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม

27 มีนาคม 2567 1

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม

27 มีนาคม 2567 61

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม

27 มีนาคม 2567 14

แผนที่แสดงศักยภาพชีวมวลจากไม้ยางพาราเชิงพลังงาน ที่ประเมินจากแผนโค่นไม้ยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2567

21 ธันวาคม 2566 868

แผนที่ศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทย (2566)

31 ตุลาคม 2566 1120

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานเชื้อเพลิงชีวภาพ 2566

16 มีนาคม 2566 180

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานทดแทน 2564

15 มีนาคม 2566 29

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซชีวภาพ 2564

15 มีนาคม 2566 21

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากชีวมวล 2564

15 มีนาคม 2566 72

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2564

15 มีนาคม 2566 47

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากขยะ 2564

15 มีนาคม 2566 31

แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม ปี 2563

02 มีนาคม 2566 8910

การรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศไทย ปี 2565

13 มกราคม 2566 2159

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากขยะ 2563

22 กรกฏาคม 2565 7

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานทดแทน 2563

22 กรกฏาคม 2565 11

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซชีวภาพ 2563

22 กรกฏาคม 2565 12

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากชีวมวล 2563

22 กรกฏาคม 2565 23

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2563

22 กรกฏาคม 2565 12

แผนที่โรงงานผลิตไบโอดีเซล 2563

22 กรกฏาคม 2565 18

แผนที่โรงงานผลิตเอทานอล 2563

22 กรกฏาคม 2565 15

แผนที่โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 2563

22 กรกฏาคม 2565 38

โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อกำจัดของเสียเศษอาหาร

22 กรกฏาคม 2565 14

โครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

22 กรกฏาคม 2565 34

โครงการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งสถานีผลิตพลังงานสีเขียว (DGG) วิสาหกิจพลังงานทดแทนชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

22 กรกฏาคม 2565 17

โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน

22 กรกฏาคม 2565 16

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537