ศักยภาพ แผนที่แสดงศักยภาพชีวมวลจากไม้ยางพาราเชิงพลังงาน ที่ประเมินจากแผนโค่นไม้ยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2567 21 ธันวาคม 2566   1,005   พัชรินทร์ ใจเสงี่ยม ศักยภาพชีวมวล ชีวมวล ยางพารา โค่นไม้ ปลูกทดแทน

            ไม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราอันดับต้น ๆ ของโลก เมื่อไม้ยางพาราอายุ 25 - 30 ปี จะผลิตน้ำยางพาราได้ในปริมาณและคุณภาพลดลงจนถึงไม่สามารถผลิตน้ำยางพาราได้ จึงถือว่าไม้ยางพาราในช่วงอายุดังกล่าวเป็นไม้ยางพาราที่เสื่อมสภาพ และเหมาะสมในการโค่นเพื่อปลูกใหม่ทดแทน ซึ่งไม้ยางพาราเดิมที่ถูกโค่น นำเข้าสู่อุตสาหกรรมไม้และพลังงานทดแทน

            พพ. ได้ดำเนินการประเมินศักยภาพชีวมวลจากไม้ยางพาราเชิงพลังงาน โดยนำข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน (โค่นยางพาราที่เสื่อมสภาพเพื่อปลูกใหม่) ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่เป็นหน่วยงานดูแลการบริหารจัดการยางพารา มาประเมินศักยภาพชีวมวลรายจังหวัด ขั้นตอนและวิธีประเมินได้เผยแพร่ที่ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (KC) คลิกที่นี่   ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินศักยภาพชีวมวลจากไม้ยางพารารายจังหวัด สามารถนำไปวางแผน การจัดหา และบริหารจัดการชีวมวลจากไม้ยางพารา  ในภาคการเกษตร ภาคพลังงาน (โรงไฟฟ้าชีวมวล) และภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดภาพภาพแผนที่ ที่มีความละเอียดสูงจากไฟล์แนบด้านล่างนี้ และใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์ ที่เมนู "ระบบแผนที่"  

            ผู้จัดทำขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนโค่นไม้ยางพาราเพื่อปลูกทดแทนรายจังหวัดในการจัดทำครั้งนี้

           


ดาวน์โหลดเอกสาร

Rabber_Biomass_final1.pdf ขนาด: 5.477 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537