ข่าวสาร GISTDA จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ภูมิสารสนเทศบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ 02 มิถุนายน 2565   5   พรชัย เอกศิริพงษ์ Gistda ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร การเกษตร

GISTDA จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ภูมิสารสนเทศบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร หรือ กสก. ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและการบริหารจัดการการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบออนไลน์

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการขยายความร่วมมือระหว่าง GISTDA กับ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกันมานานกว่า 9 ปี ในเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรร่วมกัน อีกทั้ง GISTDA จะร่วมผลักดันพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือการบูรณาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถระหว่างสองหน่วยงาน

ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงานและของประเทศอย่างแท้จริง เนื่องจากเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชาชนในประเทศไทย ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการพื้นที่จึงเป็นภารกิจสำคัญในระดับประเทศ อีกทั้งความร่วมมือกัน จะเป็นการสร้างขีดความสามารถทั้งการบริหารในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรได้อย่างครอบคลุม ที่สำคัญจะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งสนับสนุนภารกิจและการดำเนินงานในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทางด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ให้ความสำคัญกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการเกษตรในปัจจุบันไปสู่การเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Agriculture เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ่งสู่เกษตร 4.0 ผนวกกับมาตรการด้านการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร

เช่น การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต เป็นแผนที่ฐานประกอบการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และใช้เป็นหนึ่งในแผนที่ฐานในเว็บบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร หรือ ssmap การร่วมกันพัฒนาโปรแกรมวาดแปลงในระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร หรือ GISAgro การใช้ข้อมูลดาวเทียมตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่การเกษตรที่เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง และติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น ถือเป็นการบูรณาการร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการร่วมกันนำเสนอข้อมูลการเกษตรที่เป็นข้อมูลเดียวกัน”

นำไปสู่การศึกษาวิจัยและจัดทำการประเมินพื้นที่เกษตรที่เสี่ยงเสียหายจากภัยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ Applications ด้านการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่สำหรับงานส่งเสริมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและด้านส่งเสริมการเกษตร พร้อมดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นชอบร่วมกันต่อไป

ที่มา : มติชนออนไลน์ (https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3378752)

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537