ข่าวสาร ระบบติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 05 ตุลาคม 2565   23   พัชรินทร์ ใจเสงี่ยม

โครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Geo-Informatics Approach for Assessing the Risk of Crops Loss and Damage Associated with Drought at Farm Level


การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยกำหนดหลักการไว้ว่า จะใช้ศักยภาพของข้อมูลดาวเทียม และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มีอยู่ในการจัดทำฐานข้อมูลและสร้างแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงของประเทศไทยแบบอัตโนมัติเข้าระบบคลิก ระบบติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537