ข่าวสาร ประโยชน์ของการยกระดับ AIP สู่พื้นที่ทั่วประเทศ 26 มกราคม 2566   10   พัชรินทร์ ใจเสงี่ยม AIP GISTDA

ประโยชน์ของการยกระดับ AIP สู่พื้นที่ทั่วประเทศ

โครงการ EEC และพื้นที่ทดลองจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AIP ในการจัดการและหาทางออกให้กับประเด็นต่าง ๆ ในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับความยั่งยืน เพราะอย่างนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะขยายพื้นที่การใช้งาน AIP ให้ครอบคลุมมากขึ้น
.
การยกระดับการใช้งาน AIP ไปสู่พื้นที่อื่นจะทำให้เห็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ที่กว้างและหลากหลายขึ้นเพราะมีการรวบรวมข้อมูลของจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทั้งจากภาพถ่ายดาวเทียมและเครื่องมือตรวจวัดภาคพื้นดิน ทำให้สามารถสร้างตัวเลือกนโยบายแบบเฉพาะเจาะจง (customize policy recommendation) ได้ในระดับจังหวัด เพราะภูมิประเทศและปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัดย่อมมีความแตกต่างกันออกไป หากแต่ละพื้นที่ได้มีนโยบายที่วิเคราะห์ขึ้นจากเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดแล้ว การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจะเป็นไปได้อย่างเหมาะสมและมีความทั่วถึงในระดับประเทศ

อย่างในกรณี EEC (Eastern Economic Corridor) ที่มีการใช้ AIP ในการทดสอบนโยบายการจัดการน้ำเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคครัวเรือนก็สามารถนำมาใช้กับพื้นที่อื่น ๆ ได้ทั่วประเทศโดยวิเคราะห์แหล่งน้ำต้นทุนของแต่ละพื้นที่เพื่อวางนโยบายและคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตอย่างเฉพาะเจาะจงตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำต้นทุนต่างกัน หรือกรณีของพื้นที่จังหวัดน่านที่มีการจัดสรรที่ดินส่วนที่สามารถใช้ทำกินให้พร้อมกับผลวิเคราะห์ถึงเรื่องพืชที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศและให้ผลผลิตเพื่อให้ทำการเกษตรได้อย่างเป็นมิตรกับพื้นที่ก็สามารถขยายผลไปยังพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ ทั้งการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและวิเคราะห์พื้นที่กับแหล่งน้ำในบริเวณนั้น ๆ ว่าเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดใดในช่วงฤดูไหนเพื่อเกษตรกรจะได้มีรายได้สม่ำเสมอโดยไม่ส่งผลกระทบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินหรือเกิดภาวะแล้งเพราะปลูกพืชที่จำเป็นต้องใช้น้ำเยอะตลอดปี

GISTDA คาดหวังว่าการขยาย AIP สู่นโยบายระดับประเทศ นั้นจะช่วยทำให้การออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วแม่นยำและแนวทางการพัฒนาเป็นไปได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นและทั่วถึงอย่างเท่าเทียมต่อพี่น้องประชาชนในประเทศไทยทุกท่าน

ที่มา : Facebook

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537