พลังงานทดแทน ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย

             พพ.  ได้ดำเนินการศึกษาทบทวนศักยภาพและปรับปรุงแผนที่พลังงานลมของประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังจำนวน 15 ปี (ค.ศ. 2006 – 2020) ที่ระดับความสูง 90 เมตร และที่ระดับความสูง 150 เมตร ซึ่งที่ระดับความสูง 150 เมตร จะเป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูลความเร็วลมที่ได้จากการวัดจริงที่ระดับความสูง 90 เมตร เป็น Raw data นอกจากนี้ได้ทำการหาพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการจัดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)  และจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะช่วยในการประมวลผลเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมให้สอดคล้องในภูมิภาคหรือพื้นที่ที่มีความต้องการไฟฟ้าและเปิดรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่นั้น ๆ

             ทั้งนี้สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล และให้บริการดาวน์โหลดแผนที่ที่มีความละเอียดสูงขนาด A1  โดย คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแผนที่ คู่มือการใช้งาน และข้อมูลโครงการอื่น ๆแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย พ.ศ. 2553

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537